Структурно окабеляване


Структурно окабеляване – Структурната кабелна система (СКС) е незаменима основа за  създаване на ефективна информационна инфраструктура във всяко съвременно предприятие или организация

СКС обединява в единна система множество различни по своята функционалност и предназначение подсистеми за обмен на информация: локални компютърни и телефонни мрежи, системи за безопасност, видеонаблюдение и т.н. Създаването на такава универсална кабелна система опростява значително процедурите по мониторинг, контрол и управление на всички подсистеми на компанията, като заедно с това осигурява висока надеждност при функциониране им.В основата на нашите решения за интеграцията на СКС, са заложени следните основни принципи:

Универсалност – Използва се единна кабелна система за пренос на данни, телефонни сигнали, видео и аудио сигнали, която едновременно с това осигурява възможност за интегриране с противопожарни и охранителни системи за безопасност. При проектирането и изграждането на инфраструктурата на дадена сграда, структурната кабелна система позволява автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга на всички комуникационните системи.

Гъвкавост – Структурните кабелни системи позволяват бърза и лесна промяна на типа на сигналите и приложенията към работните места, както и управление на преместванията им в рамките на системата.

Устойчивост – Добре планираната СКС гарантира висока надеждност на информационния обмен в продължение на много години,като се има предвид гаранцията на изградените мрежи е до 25 години.Тези предимства са наложили структурната кабелна система като универсално и гъвкаво решение при създаване на комуникационната инфраструктура в една или повече сгради.

Преимущества на СКС – Използва се единна кабелна система за пренос на данни, глас и видеосигнали; използват се стандартни компоненти и материали; универсалните розетки на работните места позволяват свързване на различни видове оборудване към тях; оправдават се инвестициите, в резултат на продължителното използване и експлоатация на мрежата; осигурява се гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи мрежи; възможно е едновременно използване на няколко различни мрежови протокола; кабелните системи не зависят от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване системите допускат управление и администриране от минимален обслужващ персонал; допуска се комбинирането в една мрежа на оптични и медни кабели.

Структура на СКС:
• Топология на СКС
• Технически помещения
• Подсистеми на СКС
• Комутация в СКС
• Принципи на администриране на СКС
• Кабели
• Спецификации
• Тестване и сертифициране на СКС